Greet TV

ยินดีต้อนรับสู่ Greet TV

What to do when your child are not speaking clearly

        คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงเจอปัญหาเรื่องคุณลูกพูดไม่ชัด ตอนเด็กวัยเตาะแตะพูดไม่ชัดก็น่ารักดี แต่พอเด็กเข้าเรียนเมื่อพูดไม่ชัดอาจถูกเพื่อนล้อได้ ทำให้เด็กรู้สึกอายจนไม่กล้าพูด ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กได้

        Many parents have faced a problem of their child not speaking clearly. It is sort of cute when they are a very young child. But, it is a real problem when the child is old enough to attend school and still cannot speak clearly. Other children may make fun of them and the child could lose the confidence to speak and this could affect the child‘s development.

สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดไม่ชัด

 1. ความไม่พร้อมของอวัยวะในการออกเสียง เด็กวัย 1- 4 ปี การใช้ปาก ลิ้น ฟัน ไม่คล่องแคล่วพอ ยังไม่สามารถควบคุมอวัยวะแล้วส่งเสียงให้เป็นไปตามที่ใจต้องการได้ ถือเป็นภาวะปกติของวัยนี้ เช่น การออกเสียง ช, ซ, ฟ, ส, ศ, ษ, ร ไม่ได้ชัดเจน เมื่อโตขึ้น ความสามารถ ใช้อวัยวะออกเสียงได้ดีขึ้น ปัญหานี้ก็จะหมดไป
 2. ระบบการได้ยินมีปัญหา เช่น หูพิการไม่ได้ยินเสียงพูดของผู้อื่นหรือได้ยินแต่ไม่ชัดทำให้การเลียนแบบไม่ถูกต้อง ตัวผู้พูดเองไม่ได้ยินเสียงของตนเอง ทำให้ไม่สามารถปรับการพูดของตนเองให้ถูกต้อง ชัดเจน
 3. มีความบกพร่องของอวัยวะที่ช่องปาก ลิ้น คาง ทำให้การควบคุมการออกเสียงได้ไม่ดี เช่น เส้นยึดใต้ลิ้นสั้นมาก หรือปากแหว่ง เพดานโหว่ ทำให้พูดไม่ชัด เพราะเด็กใช้อวัยวะไม่ถูกต้องในการออกเสียงพูด การพูดไม่ชัด ในกรณีนี้เป็นปัญหาร่วมกับการพูดเสียงขึ้นจมูก
 4. มีความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาท เกิดความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูด ได้แก่ ลิ้น เพดานอ่อน หรือลิ้นไก่ เป็นอัมพาตอ่อนแรง ทำให้ออกเสียงพยัญชนะ และสระผิดเพี้ยนไป รวมถึงปัญญาอ่อน เด็กที่ระดับสติปัญญาไม่ดี มักมีปัญหาการพูดไม่ชัด
 5. การเรียนรู้การพูดไม่ถูกต้อง เด็กจำนวนมากพูดไม่ชัดเนื่องจากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น อยู่กับคนที่พูดไม่ชัด ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้กระตุ้นให้เด็กพูดให้ถูกต้องชัดเจนตั้งแต่แรก เด็กขาดโอกาสในการเลียนแบบการพูดที่ดี สิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงดูจึงมีส่วนในการทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้การพูดไม่ชัดเจนติดเป็นนิสัย
 6. ปัญหาที่พบบ่อยในการออกเสียงภาษาไทยไม่ชัด เกิดจากการใช้เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้อง เช่น อ.อ่าง ส.เสือ ง.งู ก.ไก่ หรือออกเสียงคำควบกล้ำ ร.เรือ ล.ลิง ไม่ชัดเจน ออกเสียงเพี้ยน และออกเสียงขึ้นจมูก แบ่งได้ออกเป็น 4 ลักษณะ
  • พูดออกเสียงโดยใช้เสียงพยัญชนะหรือเสียงสระอื่นแทนเสียงที่ควรพูด เช่น ใช้ อ อ่าง แทน ก ไก่ เมื่อพูดคำว่า “ไก่” จึงออกเสียงเป็น “ไอ่” หรือใช้สระ เอ แทน สระ แอ พูด “เกง” แทน “แกง”
  • พูดออกเสียงไม่ครบทุกเสียง มีการเว้นไม่ออกเสียงพยัญชนะบางเสียง เช่น “กลาง” พูดเป็น “กาง” “นอน” พูดเป็น “นอ”
  • พูดผิดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงสระ หรือเสียงพยัญชนะใด
  • พูดเติมเสียงสระ หรือพยัญชนะเข้าไปในคำ เช่น พูด “กะริน” แทน “กิน”

Why some children cannot speak clearly

 1. The vocal organs have not developed properly. Children aged 1- 4 years old usually are not using the mouth, tongue, and teeth well. They still cannot totally control their vocal organs to produce sound as well as they want. This is normal for children at this stage. They usually cannot pronounce Thai consonants, such as ch, s, f, and r, clearly. However, this problem will go away later when children gain more speaking skill.
 2. Hearing problems. Children with hearing Impairment have difficulty in mimicking sounds as they cannot hear properly and, in effect, they also cannot hear themselves speaking. Therefore, they cannot correct their pronunciation.
 3. The abnormality of the oral cavity and tongue. Children cannot control their sound properly with abnormalities such as tongue-tie, cleft lip, and cleft palate. Thus, children are unable to speak clearly as they cannot use their vocal organs normally. Children who cannot speak clearly due to these causes often speak with nasal voice.
 4. Nervous System Malfunction. Children with a malfunctioning nervous system and muscles that control the movement of vocal organs, such as tongue, velum, or uvula, can have paralysis. Therefore, they are unable to pronounce the vowels properly. This is also the case with children who are mentally challenged.
 5. Being in an environment that does not support children learning to speak clearly. Many children are not speaking clearly because they are growing up in a bad environment, such as living with people who are not speaking clearly or who do not encourage children to speak correctly. Thus, these children lose their opportunity to learn to speak properly. Raising children properly and having them be in a good environment, play a large role in children learning how to speak clearly.
 6. Most cases of children not be able to speak clearly are caused by pronouncing the consonants, the vowel, and the diacritics incorrectly, such as poorly pronouncing the consonant o, s, ng, k, or the consonant cluster, such as r and l, plus, when speaking with an off tone and nasal voice. There are 4 types of causes:
  • Using the wrong vowel or consonants in a word. For example, instead of using consonants “K” instead of “O” in a word. So, instead of saying “Kai”, the child says “I”. Or, using the vowel “Aeh” instead “A”. Or, saying “Keng” instead of “Kang”.
  • Omitting some consonants in a word. For example, instead of saying “Klang” the child say “Kang”. Or, instead of saying “Non” the child says “No”.
  • Speaking in too distorted a manner for anyone to understand whether what is spoken are vowels or consonants.
  • Speaking with extra vowels or consonants in a word. For example, saying “Ka-rin” instead of saying “Kin”.

วิธีการช่วยเหลือและเสริมสร้างทักษะการพูดให้ลูกรัก

 1. เมื่อพบปัญหาการพูดให้พาเด็กพบกุมารแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติ ในกรณีที่อายุมากว่า 4 ปี
 2. เมื่อพบความบกพร่องชัดเจน ให้พาเด็กไปฝึกพูดกับนักอรรถบำบัดหรือนักแก้ไขการพูด
 3. เด็กที่มีปัญหาพูดไม่ชัดเฉพาะบางคำ คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกพูด โดยการพูดคำนั้นซ้ำ ช้าๆ ชัดเจน โดยลดตัวลงไปอยู่ในระดับเดียวกับเด็ก ตาสบตากัน พูดคำนั้นซ้ำๆ และชัดเจน
 4. ในการฝึกพูด คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเข้มงวดมากนัก จะทำให้เด็กเครียด จนไม่อยากพูด ควรสร้างบรรยากาศให้เพลิดเพลิน และเตือนเด็กเมื่อพูดไม่ชัด
 5. ไม่ล้อเลียนการพูดไม่ชัดของเด็ก เพราะจะทำให้เด็กอายจนไม่กล้าพูด หรืออาจเข้าใจผิดว่าการพูดไม่ชัดเป็นเรื่องดี สร้างความสนุกในครอบครัว
 6. สมาชิกในครอบครัวควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการพูดให้เด็ก เพราะเด็กจะเรียนรู้จากการใช้ภาษารอบตัว อย่าปล่อยให้เด็กดูทีวีเพียงลำพัง เพราะเด็กจะขาดการโต้ตอบสื่อสาร รวมทั้งภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง อาจชวนเด็กดูรายการข่าวที่มีผู้ประกาศใช้ภาษาที่ถูกต้อง จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และลูกได้ฟังการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนไปพร้อมกัน

How to help your child improve their speaking skill

 1. For children who are more than 4 years old, see a pediatrician for a consultation.
 2. In an obvious case of children not speaking clearly, take children to see a speech therapist.
 3. For children who have a speaking problem only with some of the words, parents can help to train their children by repeating that word slowly and clearly, doing so by lowering their body to the same level of the child, and looking at the child while speaking that word clearly, again and again.
 4. When training children to speak clearly, parents should not be too strict with the children because they could become too stressed and, as a result, they might not want to speak. Try making the ambience pleasant for children and then correcting them when they do not speak clearly.
 5. Do not make fun of children when they do speak not clearly. Children will be embarrassed and will not speak. Or, they will misunderstand in thinking that speaking not clearly is a good and fun thing to do in the family.
 6. All family members should speak clearly as a good example for children because they learn how to speak mainly from what surrounds them. Do not let children watch television alone for too long because, by doing that, children do not get to communicate with anyone. Also, the language used in television programs, mostly, is not correct. Parents may introduce children to a news program that has a good anchor who speaks well. This way, parents and children will get to listen to good language use.

สัมภาษณ์ อ.เจนจิรา สืบศรี ครูฝึกพูด ศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิปที่ 1

สัมภาษณ์ อ.เจนจิรา สืบศรี ครูฝึกพูด ศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิปที่ 2

 

ข้อมูล [Source] :

เรียบเรียงโดย : ภัทรสุดา สุกปลั่ง

Editor: Patarasuda Sookplang

เขียนโดย pattarasuda_soo เวลา August - 6 - 2010 ปฐมวัย สื่อการเรียนรู้

One Response to “ปฐมวัย: ลูกพูดไม่ชัดทำอย่างไรดี”

 1. คุณแม่จ๋า พูดว่า:

  ลูกอายุ 2ขวบ9 เดือน พูดออกเสียงบางคำไม่ชัด เช่น กไก่เป็นอไอ่ รเรือ เป็นยเยือ ……….ค่อนข้างวิตก กลัวว่าเค้าจะไม่หาย เพราะตอนเล็กๆคนเลี้ยงเค้าพูดไม่ชัด คิดว่าเค้าคงติดมาจากคนเลี้ยง……ตอนนี้เค้าเข้าโรงเรียนแล้ว คุณแม่กำลังพยายามฝึกเค้าโดยพูดให้เค้าฟัง เมื่อเวลาที่เค้าพูดไม่ชัดเราก็จะทักเค้า แต่ๆไม่ได้ดุนะคะ แค่เตือนแล้วพูดคำที่ถูกต้องให้เค้าฟัง แล้วตอนนี้คนเลี้ยงที่พูดไม่ชัดก็กำลังเลี้ยงลูกคเล็กของดิฉันด้วยค่ะ อย่างนี้ลูกคนเล็กของเราจะเป็นด้วยมั้ยคะ…เค้าอายุ9เดือน กำลังอ้อแอ้ เริ่มพูด แล้วเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรคะ คนเลี้ยงเค้าดีมาก เสียแต่พูดไม่ชัดอย่างเดียว เราสังเกตคนที่เค้าเคยเลี้ยงมา ก็พูดชัดทุกคนนะคะ แม้กระทั่งลูกเค้าเองยังพูดชัดเลย แต่ ทำไมลูกเราถึงพูดไม่ชัด.ฏ็ไม่เข้ามใจเหมือนกัน ยังไงรบกวนช่วยให้คำแนะนำหน่อยนะคะ…ขอบคุณมากเลยค่ะ

Leave a Reply


 • Tag Cloud